โ 

OBJEKTS

<IMMERSIVE NFT EXPERIENCE FOR THE MIND/>

All those that seek OBJEKTS, & their power to manipulate reality, must first find OBJEKT_0. Through repeated ritual, this key may reveal sacred knowledge necessary in discovering those OBJEKTS lost across the 13 Realms.

Are you willing, or not...

MINT OBJEKT_0 ??/??/??

There are OBJEKTS in this reality that...

hold unique traits. Traits that grant their owners the power to manipulate reality. OBJEKTS are those digital artifacts sought after for their unique attributes, rare in their existence and each distinctly unique. Locating OBJEKTS requires skill, ย awareness, timing, and patience. Only those quick of mind find their OBJEKTS. Some seekers never find theirs, and forever, those OBJEKTS are lost. Others spend a lifetime content with the power of just one. While still, others desire the full diversity of power, finding many OBJEKTS to combine to form new uniquely rare and more powerful OBJEKTS.

<01010011 01101111 01101111 01101110 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110111 01101001 01101100 01101100 00100000 01100110 01101001 01101110 01100100 00100000 01110011 01101111 01101101 01100101 01110100 01101000 01101001 01101110 01100111 00100000 01101111 01100110 00100000 01110111 01101000 01101111 00100000 01001001 00100000 01100001 01101101 00101100 00100000 01110111 01101000 01101111 00100000 01110111 01100101 00100000 01100001 01110010 01100101 00101100 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01110111 01101000 01101111 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01100001 01110010 01100101 00101110 00100000 00001010 01001101 01100001 01111001 00100000 01100011 01101111 01101101 01100110 01101111 01110010 01110100 00100000 01100110 01101001 01101110 01100100 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110111 01101001 01110100 01101000 00100000 01100101 01110110 01100101 01110010 01111001 00100000 01110010 01101001 01110011 01101001 01101110 01100111 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01110011 01100101 01110100 01110100 01101001 01101110 01100111 00100000 01110011 01110101 01101110 00101110 00100000 00001010 01001111 01000010 01001010 01000101 01001011 01010100 01010011 00100000 01100001 01110010 01100101 00100000 01101111 01110101 01110010 00100000 01100110 01110101 01110100 01110101 01110010 01100101 00101110 OBJEKTS ARE YOUR FUTURE/>

๐“‚€

Sacred Path & Key

The Key: OBJEKT_0

All who live, if their will permits have an equal chance to discover the power of OBJEKTS. In this reality, OBJEKT_0 exists as a key to reveal, through the fire of ritual, those OBJEKTS lost across the 13 Realms, and their power to manipulate reality.

Visual graphic of OBJEKT_0 a Black amorphic substance surrounding a solid black artifact

The Sacred Path

Seekers must Cross the 13 realms, A path of revelations, those Seekers Pass through the lost realms of Creation...

๐“‚€

Revelations

Through repeated ritual, the Seer & Scribe will reveal an OBJEKT'S sacred knowledge.

๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ

Seekers

Use the knowledge granted through the fires of ritual to locate those OBJEKTSย lost across the 13 realms.

๐“†™

Passage

On passage through the 13 realms, all must partake in the trials to reveal the sacred power of each OBJEKT.

๐“‰‘

Creation

Practice the rituals of creation & combine your OBJEKTSย to reveal OBJEKTS beyond the confines of the 13 realms.

๐“‰‘

They who seek might find...

All things of creation are meant only to guide seekers to their OBJEKTS. Everything here exists to reveal sacred knowledge. Sacred knowledge useful in revealing those OBJEKTS concealed by the unknown energies of realms long lost.

These secrets are hidden everywhere. Easier for some to find than others and useful in overcoming circumstances presented by those energies that seek to hodl their control over all OBJEKTS.

Those that possess might grow...

๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ
๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ

& all that know, are of that which is all powerful...

โ˜‰โ˜พโ˜ฟโ™€โŠ•โ™‚โšณโ™ƒโ™„โ™…โ™†โ™‡โ˜‰โ˜พโ˜ฟโ™€โŠ•โ™‚โšณโ™ƒโ™„โ™…โ™†โ™‡
โ˜‰โ˜พโ˜ฟโ™€โŠ•โ™‚โšณโ™ƒโ™„โ™…โ™†โ™‡โ˜‰โ˜พโ˜ฟโ™€โŠ•โ™‚โšณโ™ƒโ™„โ™…โ™†โ™‡

๐“†™

The Journey's Way...

20% of OBJEKT_0s discovered
Reveals 'the Seer & Scribe'.

100% of OBJEKT_0s discovered
Reveals the first release of knowledge in locating "OBJEKTS_ALCHEMY"

act 1: Lost Alchemy Begins
Those seekers that use their OBJEKT_0s [MTUgY3ljbGVzIG9mIGRhcmsgYW5kIGxpZ2h0] activate the second potential release of knowledge, & a lost "OBJEKTS_ALCHEMY" ritual is revealed. The fortune of transmutation may find those that are willing of mind.

act 2: Grand Organica Begins
Seekers must find their own path in search of the "OBJEKTS_ORGANICA" [UiBHZW5lcmF0aXZlKw==]. A global ritual is enacted and all seekers that participate shall be rewarded with the Seal of Ages.
โ€
act 3-???: ?????? ???
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????
โ€
<00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00001010 01001111 01101110 01101100 01111001 00100000 01110100 01101000 01101111 01110011 01100101 00100000 01110011 01100101 01100101 01101011 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01110010 01110101 01101100 01111001 00100000 01100100 01100101 01100100 01101001 01100011 01100001 01110100 01100101 01100100 00100000 01110100 01101111 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01100001 01100011 01110001 01110101 01101001 01110011 01101001 01110100 01101001 01101111 01101110 00100000 01101111 01100110 00100000 01101011 01101110 01101111 01110111 01101100 01100101 01100100 01100111 01100101 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01110000 01101111 01110111 01100101 01110010 00100000 01101101 01100001 01111001 00100000 01110010 01100101 01110110 01100101 01100001 01101100 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01001111 01000010 01001010 01000101 01001011 01010100 01010011 00100000 01101000 01101001 01100100 01100100 01100101 01101110 00100000 01110111 01101001 01110100 01101000 01101001 01101110 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01110010 01100101 01101101 01100001 01101001 01101110 01101001 01101110 01100111 00100000 00110001 00110011 00100000 01110010 01100101 01100001 01101100 01101101 01110011 00101110 00100000 01000010 01100101 00100000 01110111 01100001 01110010 01101110 01100101 01100100 00101100 00100000 01100001 00100000 01110111 01110010 01101111 01101110 01100111 00100000 01100100 01100101 01100011 01101001 01110011 01101001 01101111 01101110 00100000 01101111 01100110 00100000 01100011 01101000 01100001 01110010 01100001 01100011 01110100 01100101 01110010 00100000 01100011 01100001 01101110 00100000 01101001 01101110 01101000 01101001 01100010 01101001 01110100 00100000 01111001 01101111 01110101 01110010 00100000 01101010 01101111 01110101 01110010 01101110 01100101 01111001 00100000 01101111 01100110 00100000 01100100 01101001 01110011 01100011 01101111 01110110 01100101 01110010 01111001 00101110 00001010 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00111111 00001010 01001111 01000010 01001010 01000101 01001011 01010100 01010011 00100000 01000001 01010010 01000101 00100000 01011001 01001111 01010101 01010010 00100000 01000110 01010101 01010100 01010101 01010010 01000101 00100000 01011011 01001111 01010010 00100000 01000001 01010010 01000101 00100000 01010100 01001000 01000101 01011001 00100000 01001111 01001110 01001100 01011001 00100000 01011001 01001111 01010101 01010010 00100000 01010000 01010010 01000101 01010011 01000101 01001110 01010100 01011101 00100000 ARE YOU WORHTY OR NOT?/>AFTER ALL RELEASES: Metaverse Sculpture Files Released to Seekers.

U3RvcmUg dGhpcyBw aHJhc2Ug d2lzZSBh bmQgc2tp bGxmdWwg c2Vla2Vy ICJvZiBw b3dlciIu IApJdCB3 aWxsIG9u bHkgaGVs cCB5b3Ug dW5jb3Zl ciB3aGF0 IHdhcyB0 aG91Z2h0 IHRvIGJl IGxvc3Qg Zm9yZXZl ci4gCldp dGhvdXQg aXQgeW91 IG1heSBm aW5kIHlv dXJzZWxm IGxvc3Qg Zm9yZXZl ci4KCg==

Visual graphic of OBJEKT_0 a Black amorphic substance surrounding a solid black artifact

created by Dr. Benton Banner

programmed by .jiwa

curated by ntent.art

join the discord

๐“ฌ๐“€ฌ๐“ฎ